Stene Sulesund

Utleiebetingelser

Les denne nøye

FAKTORER OG UTLEIEBETINGELSER STENE SULESUND

 

Forsikring

Forsikring kommer i tillegg og belastes med 5 % av full leiepris, minimum kr 30,-. Forsikringen

omfatter ikke skade ved feil bruk, uhell under bruk eller simpelt tyveri. Slik forsikring må tegnes

spesielt. Forsikringen gjelder kun i Norge. Se forøvrig våre utleiebetingelser neste side. Egenandel

ved skade eller tap er fra kr 10.000,-. Ved annen skade eller tap er leietaker egenassurandør.

 

Faktorer

For leie utover 1 dag benyttes følgende faktorer:

2 dager eller weekend Leie x 1,7

3 dager Leie x 2,0

4 dager Leie x 2,5

5 dager Leie x 3,0

1 uker Leie x 4,5

2 uker Leie x 6,0

3 uker Leie x 7,0

4 uker Leie x 8,0

Påfølgende uker, pr. uke grunnleie x 0,5

 

Depositum

Nye kunder kan bli avkrevet depositum etter utstyrets verdi varierende fra

Kr 500,- til kr 5000,-

 

Rigging/betjening

Mandag - fredag 08.00 - 16.00 kr 450 pr time

Mandag – fredag 16.00 - 24.00 kr 600 pr time

Mandag – fredag 24.00 - 08.00 kr 700 pr time

Lørdag – søndag 08.00 - 16.00 kr 600 pr time

Lørdag – søndag 16.00 - 24.00 kr 700 pr time

Lørdag – søndag 24.00 - 08.00 kr 800 pr time

Full dag hverdag 8 timer dagtid kr 3000

Full dag helg 8 timer dagtid kr 3900

Lang dag hverdag kr 6000

Lang dag helg kr 7000

 

Utkjøring

Sandefjord kr 500

Budbil etter regning

Kjøring utenbys belastes med kilometergodtgjørelse kr 500,-, pluss kr 3,50 pr km

Kjøretid for sjåfør og passasjerer belastes pr. mann, med kr 350 pr. time

 

Utleiebetingelser Stene Sulesund

Disse betingelser gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte utleiebetingelser. Se forøvrig "Salgsbetingelser Stene Sulesund", som gjøres gjeldende hvor forhold ikke er dekket av "Utleiebetingelser Stene Sulesund".

 

1. Fra Norge skjer all utleie fra Stene Sulesund. Besørger Stene Sulesund transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig.

Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge.

Stene Sulesund har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

 

2. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. Bedrifter/firma må registreres

som kunde hos Stene Sulesund for å få leie utstyr. Nye kunder må søke om konto ved å sende oss firmaattest med organisasjonsnummer og adresseopplysninger. Stene Sulesund vil utføre en kredittsjekk, og ut fra dette akseptere kreditt eller ikke. Ordinær kredittid er 15 dager etter leieperiodens begynnelse. Fakturagebyr på kr 50,- tilkommer ordre under kr 3000,- (eks mva). Utstyr kan også leies mot forskudds- eller kontant betaling mot sikkerhet i et depositum varierende etter utstyrets verdi. For privatpersoner gjelder forskuddsbetaling. Eventuelt kontant betaling ved henting/levering av oss.

Bekreftede kontrakter som avbestilles, belastes med minimum 25 % av kontraktsbeløpet, eller våre omkostninger dersom disse er større. Avbestillinger gjort mindre enn 15 dager før leveringsdato faktureres i sin helhet. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.

Alle priser er oppgitt eksklusive moms, frakt, montering/demontering og teknikker.

 

3. Stene Sulesund skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt

(dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan Stene Sulesund med 3 dagers varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da og umiddelbart å returnere utstyret, eventuelt gi Stene Sulesunds representant uhindret tilgang til å hente utstyret.

 

4. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles Stene Sulesund senest en uke før leieperiodens utløp. Ved for sen tilbakelevering av utstyr regnes ny leie fra opprinnelig

returdato, + 4 % avgift av baseprisen pr. dag. Det påhviler leietaker å uoppfordret

returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av

leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og

det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Stene Sulesund fakturere utstyret som solgt til listepris.

 

5. Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp. Inntil signert kontrakt foreligger, må vi ta forbehold om å kunne være utleid for et eller flere produkter. Leveranser anses som bestilt når kunden har akseptert tilbud ved signering, bekreftet ved e-post eller SMS. For ikke avhentet utstyr faktureres i sin helhet.

 

6. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte

det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utstyret må kun brukes i følge instrukser gitt

av Stene Sulesund eller eventuelle medfølgende brukerveiledninger. Skader påført utstyret av leietaker som f. eks inngrep på utstyret utført av leietaker, overbelastning, missbruk eller bruk av utstyret i miljøer som skader utstyret (f. eks unormale temperaturer, miljøer med mye støv, røykmaskiner, fuktighet, pyroteknikk etc.) vil bli reparert på leietakers bekostning.

 

Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater Stene Sulesund, til det returneres. På anmodning fra leietaker kan Stene Sulesund tilby forsikring som

omfatter transport, vann- og brannskade, og tyveri ved innbrudd i avlåst rom (FG-godkjente låser) som vil bli debitert med 5 % av leiebeløpet. Ved slike skader må skaderapport fra brannvesen og/ eller politi foreligge omgående. Ved skade som dekkes av forsikringen, må leietaker betale en egenandel fra kr 10.000,- pr. skadetilfelle. Forøvrig er leietaker alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 7 og 9 i disse betingelser.

Ved teknisk svikt må leietaker kontakte tekniker fra Stene Sulesund eventuelt selv returnere utstyret. Om tilsvarende utstyr ikke kan utleveres, reduseres leien i forhold til tiden. Annen erstatning eller godtgjørelse innrømmes ikke. Stene Sulesund er ikke ansvarlig for skade vårt utstyr måtte påføre annet utstyr. Utstyret kan bare tilkobles annet teknisk utstyr etter avtale med Stene Sulesund. Stene Sulesund fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leiekontrakten omfatter.

 

7. Alt utlevert utstyr må tilbakeleveres, også bruksanvisninger, kabler, overganger, utbrente lamper etc. da dette i motsatt fall vil bli ansett som tapt og vil bli belastet leietaker.

Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av Stene Sulesund, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres

leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. For 2010 er denne 450,- pr time + mva.

Emballasje, forbruksmateriell, spesialtilpasset utstyr, utkjøring, montering/demontering, opplæring og betjening er ikke inkludert og belastes etter endt leie.

 

8. Stene Sulesund har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Stene Sulesund innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Stene Sulesund påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

 

 

9. Ved leie av utendørs utstyr og scener gjøres følgende forhold gjeldende:

Leveransen anses som utført selv om byggingen/rigging ikke har latt seg gjennomføre,

eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere sikkerheten. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er da en avgjørelse vi tar av sikkerhetsmessige årsaker. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.

 

Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige

værsituasjoner. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere

om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen i Stene Sulesund. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Stene Sulesund kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er sikret med jordspyd, men er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler

arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved

tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.

 

Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Stene Sulesund, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt Stene Sulesund søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra Stene Sulesund side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

 

10. Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg/nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.

 

11. I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller ”Crew”, og disse uteblir eller er

uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr 295,- pr time pr manglende bærehjelp.

 

12. Ovennevnte kan bare fravikes når endringene er påført utleiekontrakt under særavtaler

Hovedside
Om oss
Nettstedskart
Nettbutikk
Nyheter
Aktiviteter til leie
Scene total
Ansiktsmaling
Barne bursdag
Stene Sulesund
Utleiebetingelser
Salgsbetinngelser
Service
Kjøring med henger
Pris forespørsel/kontakt oss:
Stene Sulesund
Hunsrødsletta 6 A NO-3241 SANDEFJORD
stene@stenesulesund.no
T: 90993249