Stene Sulesund

Salgsbetinngelser

Les denne nøye

Salgsbetingelser Stene Sulesund

Innledning

Disse betingelsene gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte

salgsbetingelser.

Tilbud

Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning, ellers 30 dager. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke.

 

Prisberegning

Alle priser er basert på selgers leverandørpriser, samt valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av prisene basert på

leverandørpris, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt selger utreder beløpet. Slik justering skal dog ikke foretas etter at kjøpers betaling foreligger. Små valutaendringer medfører ingen prisjustering. Ved

bestillinger som beløper seg til under kr 1.500,- ekskl. mva. beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr 56,-. Eneste unntak er restordre og reservedeler. Alle varer leveres fritt Stene Sulesund, og evt. fraktkostnader tilkommer med mindre annet er avtalt.

 

Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det

han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annullering av

kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers

regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.

Der hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering,

skjer dette for kjøpers regning og risiko.

 

Assuranse

All forsendelse foregår for kjøpers regning og risiko. På skriftlig anmodning kan selger besørge forsendelsen

assurert for kjøpers regning.

 

Salgspant

Selger har pant i den solgte gjenstand (i.h.t. lov om salgspant) som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.

Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

 

Montering

Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering

utenbys belastes også reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid. Nødvendig elektrisk opplegg skal være

ordnet av kjøper på forhånd, uten omkostninger for selger.

 

Betalingsbetingelser

Leveranser skjer mot kontant betaling. For kunder med opplagt konto skal betalingen finne sted (netto) innen

15 dager etter fakturadato. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med

for tiden 0,05 % pr. dag. Reklamasjon gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.

 

Reklamasjon

Ved mottagelsen må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager.

Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje skriftlig straks mangelen konstateres.

 

Garanti

Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten

bortfaller 12 måneder etter leveringsdato. Selger forplikter seg til å foreta reparasjon og utskiftning av defekte

deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnader for kjøper. I den forbindelse

skal transport og reisekostnader dekkes av kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger

eller inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis skade oppstår som en følge av ukyndig eller feil behandling,

mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, slanger, lamper,

enkelte elektroniske komponenter som triacer, triggkort o.l. betraktes som slitedeler, og er helt eller delvis

unntatt fra garanti.

 

Reparasjon

Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelser til og fra selgers verksted skjer således for kjøpers regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøper, dekker denne

reiseomkostninger, overnatting diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Reklamasjonsretten som gjelder

3 måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangler ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøper. Kan selger tilby reserveapparat i reparasjonstiden, betaler

kjøper forsendelse og assuranse, samt leie.

 

Ansvar

Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt REKLAMASJON). I motsatt tilfelle skal selger gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand. Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte

måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selger ikke har vist grov uaktsomhet.

 

Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare foretas med selgers samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnert

utstyr krediteres med inntil 90 % av salgsverdi for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand, eller

lavere sats etter selgers vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr.

 

Hovedside
Om oss
Nettstedskart
Nettbutikk
Nyheter
Aktiviteter til leie
Scene total
Ansiktsmaling
Barne bursdag
Stene Sulesund
Utleiebetingelser
Salgsbetinngelser
Service
Kjøring med henger
Pris forespørsel/kontakt oss:
Stene Sulesund
Hunsrødsletta 6 A NO-3241 SANDEFJORD
stene@stenesulesund.no
T: 90993249